Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020

NGÀY NỘI DUNG THỜI GIAN/
ĐỊA ĐIỂM
LÃNH ĐẠO
04/5/2020
(Thứ Hai)
Làm việc tại VP 39 Hàm Nghi, Q.1
(cả ngày)
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc
05/5/2020
(Thứ Ba)
Làm việc tại VP 39 Hàm Nghi, Q.1
(cả ngày)
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc
06/5/2020
(Thứ Tư)
Làm việc tại VP 39 Hàm Nghi, Q.1
(cả ngày)
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc
07/5/2020
(Thứ Năm)
Làm việc tại VP 39 Hàm Nghi, Q.1
(cả ngày)
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc
08/5/2020
(Thứ sáu)
Làm việc tại VP 39 Hàm Nghi, Q.1
(cả ngày)
Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2020
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga