Tuần 43 (từ ngày 19/10/2020 đến ngày 25/10/2020)

Thời gian, địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
 

Thứ 2
19/10/2020

 

 

39 Hàm Nghi, Quận 1

 

Làm việc tại Văn phòng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc
 

Thứ 3
20/10/2020

8:00 – Sảnh giảng đường C, 56 Hoàng Diệu 2, TĐ Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập HLHPN Việt nam và 10 năm Ngày PN VN 20/10 1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc
 

 

 

 

Thứ 4
21/10/2020

 

15:00 – 36 Tôn Thất Đạm Họp Ban tổ chức kỳ thi đánh giá NL tiếng Anh đầu vào ĐHCQ chương trình QT song bằng Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
39 Hàm Nghi, Quận 1 Làm việc tại Văn phòng Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

Thứ 5
22/10/2020

 

39 Hàm Nghi, Quận 1 Làm việc tại Văn phòng Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
56 Hoàng Diệu 2, TĐ Làm việc tại Văn phòng Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc
 

Thứ 6
23/10/2020

 

39 Hàm Nghi, Quận 1

 

Làm việc tại Văn phòng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga