Tuần 52 (từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020)

Thời gian, địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
 

 

 

Thứ 2
21/12/2020

 

56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức

 

Làm việc tại Văn phòng

 

Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc

 

 

39 Hàm Nghi, Q1

Làm việc tại Văn phòng

Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 
 

Thứ 3
22/12/2020

56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức

Làm việc tại Văn phòng

Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc

 

 

 

 

39 Hàm Nghi, Q1

Làm việc tại Văn phòng

Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 
 

Thứ 4
23/12/2020

56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức

Làm việc tại Văn phòng

Nguyễn Thị Ngọc
Nga Giám đốc

 

39 Hàm Nghi, Q1

Làm việc tại Văn phòng

Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 
 

Thứ 5
24/12/2020

 

39 Hàm Nghi, Q1

 

Làm việc tại Văn phòng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

Thứ 6
25/12/2020

39 Hàm Nghi, Q1

Làm việc tại Văn phòng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2020
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga