Hướng dẫn đăng ký kiểm tra xếp lớp tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6  bậc dùng cho Việt Nam để được tư vấn xếp lớp phù hợp với trình độ.

Các bước như sau:

+ Bước 1: Học viên vào đường link https://forms.gle/joSYNhK7ciL6DnSB6 để đăng ký kiểm tra xếp lớp.

+ Bước 2: Học viên tham gia làm bài kiểm tra.

+ Bước 3: Dựa trên kết quả kiểm tra, học viên chọn thời gian và ghi danh tham gia lớp ôn tập phù hợp với trình độ được tư vấn.

KHÓA HỌC VSTEP DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

TT LỚP THỜI GIAN HỌC
Buổi Thứ Thời gian Khai giảng
1 Tiếng Anh bậc  2
Khung NLNN 6 bậc VN
(tương đương A2)
Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
29/8/2020
12/9/2020
26/9/2020
2 Tiếng Anh bậc 3
Khung NLNN 6 bậc VN
(tương đương B1)
Tối Thứ 2, 4, 6 18:00 – 21:00 07/9/2020
21/9/2020
3 Tối Thứ 3, 5, 7 18:00 – 21:00 08/9/2020
22/9/2020
4 Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
05/9/2020
12/9/2020
19/9/2020
26/9/2020
5 Tiếng Anh bậc 4
Khung NLNN 6 bậc VN
(tương đương B2)
Tối Thứ 2, 4, 6 18:00 – 21:00 07/9/2020
21/9/2020
6 Tối Thứ 3, 5, 7 18:00 – 21:00 08/9/2020
22/9/2020
7 Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
05/9/2020
12/9/2020
19/9/2020
26/9/2020
8 Tiếng Anh bậc 5
Khung NLNN 6 bậc VN
(tương đương C1)
Tối Thứ 2, 4, 6 18:00 – 21:00 07/9/2020
21/9/2020
9 Tối Thứ 3, 5, 7 18:00 – 21:00 08/9/2020
22/9/2020
10 Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
05/9/2020
12/9/2020
19/9/2020
26/9/2020