Hướng dẫn đăng ký kiểm tra xếp lớp tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6  bậc dùng cho Việt Nam để được tư vấn xếp lớp phù hợp với trình độ.

Các bước như sau:

+ Bước 1: Học viên vào đường link https://forms.gle/joSYNhK7ciL6DnSB6 để đăng ký kiểm tra xếp lớp.

+ Bước 2: Học viên tham gia làm bài kiểm tra.

+ Bước 3: Dựa trên kết quả kiểm tra, học viên chọn thời gian và ghi danh tham gia lớp ôn tập phù hợp với trình độ được tư vấn.