I. LỊCH THI DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2021

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 1 23, 24
2 Tháng 3 20, 21
3 Tháng 4 10, 11
4 Tháng 5 08, 09 & 29, 30
5 Tháng 6 19, 20
6 Tháng 7 10, 11
7 Tháng 8 31/7, 01 & 21, 22
8 Tháng 9 11, 12
9 Tháng 10 02, 03 & 23, 24
10 Tháng 11 16, 17
11 Tháng 12 04, 05 & 25, 26

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI THÁNG 6 VÀ DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 7/2021

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 31/07/2021
01/08/2021
Tiếng Anh Bậc 2
&
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 23/07/2021 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 23/07/2021 nếu hết chỗ thi)
2
21/08/2021
22/08/2021
Tiếng Anh Bậc 2
&Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 13/08/2021 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 13/08/2021 nếu hết chỗ thi)