I. LỊCH THI DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 7 02, 03, 04
2 Tháng 8 15, 16
3 Tháng 9 12, 13
4 Tháng 10 10, 11
5 Tháng 11 07, 08
6 Tháng 12 05, 06

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI THÁNG 10 VÀ DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 11/2020

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 10/10/2020
11/10/2020
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 30/9/2020 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 30/09/2020 nếu hết chỗ thi)
2
07/11/2020
08/11/2020
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 25/10/2020 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 25/10/2020 nếu hết chỗ thi)