I. LỊCH THI DỰ KIẾN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 7 02, 03, 04
2 Tháng 8 15, 16
3 Tháng 9 12, 13
4 Tháng 10 10, 11
5 Tháng 11 07, 08
6 Tháng 12 05, 06  & 29,30

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI THÁNG 11 VÀ DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 12/2020

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 05/12/2020
06/12/2020
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 20/11/2020 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 20/11/2020 nếu hết chỗ thi)
2
29/12/2020
30/12/2020
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 15/12/2020 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 15/12/2020 nếu hết chỗ thi)