I. LỊCH THI DỰ KIẾN VSTEP NĂM 2021

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 1 23, 24
2 Tháng 3 20, 21
3 Tháng 4 10, 11
4 Tháng 5 08, 09 & 29, 30
5 Tháng 6 19, 20
6 Tháng 7 10, 11
7 Tháng 8 31/7, 01 & 21, 22
8 Tháng 9 11, 12
9 Tháng 10 02, 03 & 23, 24
10 Tháng 11 16, 17
11 Tháng 12 04, 05 & 25, 26

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI THÁNG 03 VÀ DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 04/2021

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 20/03/2021
21/03/2021
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 12/03/2021 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 12/03/2021 nếu hết chỗ thi)
2
10/04/2021
11/04/2021
Tiếng Anh Bậc 2 (~A2)
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5 (~B1, B2, C1)
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 02/04/2021 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 02/04/2021 nếu hết chỗ thi)