Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tiếng Anh: Foreign Languages and Informatics Center – Banking University of Ho Chi Minh City (FLIC – BUH)

     TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC tiền thân là Trung Tâm Ngoại Ngữ, được thành lập vào tháng 4 năm 2006, đến năm 2014, Trung tâm Ngoại ngữ sát nhập với Trung tâm Tin học và có tên chính thức là Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học thuộc Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Ngoại ngữ và Tin học. Hiện nay, Trung tâm có 02 văn phòng đặt tại: 39 Hàm Nghi, Quận 1 và 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh và được thành lập theo quyết định số 380/QĐ-ĐHNH ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học có chức năng tham mưu cho Hiệu Trưởng về việc tổ chức, khai thác, thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về ngoại ngữ và tin học. Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng ban hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học của  Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     – Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Thực hiện kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và đào tạo kiến thức về ngoại ngữ và tin học nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

+ Trung tâm tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo công văn số 468/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. Thực hiện đúng quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi, đánh giá năng lực Công nghệ thông tin theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thực hiện kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và đào tạo kiến thức về ngoại ngữ theo chương trình quốc tế như IELTS, TOIEC, TOEFL, FCE và Tin học quốc tế IC3, MOS nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

     – Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học bao gồm:

+ Ban lãnh đạo Trung tâm

   • Giám đốc
   • Phó Giám đốc

+ Các bộ phận trực thuộc bao gồm:

   • Bộ phận Văn phòng
   • Bộ phận Phát triển chương trình và Tuyển sinh
   • Bộ phận Kế toán
   • Bộ phận Quản lý đào tạo và người học
   • Bộ phận Khảo thí

Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM 56 Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, Tp.HCM