Tuần 39 từ 25/09/2023 đến 29/09/2023

Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc
Ngày 25/09/2023 Ngày 26/09/2023 Ngày 27/09/2023 Ngày 28/09/2023 Ngày 29/09/2023
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc 08:30 – Lễ ký kết với Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Hiệp Phước – HT 36 TTĐ – 13:30 – Họp về chủ trương hoàn thiện công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, khắc phục một số tồn tại theo kết luận của Đoàn đánh giá – HT 36 TTĐ

– 15:30 – Hướng dẫn thực hiện chuẩn ĐV-ĐR tiếng Anh, Tin học – HT 56 HD

Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng
Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng
Nhan Kim Anh Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga