Tuần 12 từ 20/03/2023 đến 24/03/2023

Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc
Ngày 20/03/2023 Ngày 21/03/2023 Ngày 22/03/2023 Ngày 23/03/2023 Ngày 24/03/2023
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc Làm việc tại văn phòng  Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng – 08:00 Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng – Hội trường 36 TTĐ

– 09:15 Hội nghị cán bộ giới thiệu bổ sung Đảng ủy, ủy viên thường vụ Đảng ủy – Hội trường 36 TTĐ
– 09:45 Hôi nghị về công tác cán bộ – Hội trường 36 TTĐ
– 10:30 Hội nghị triển khai các chủ trương của Trường tháng 4/2023 – Hội trường 36 TTĐ

– 19:00 Livetream chương trình tư vấn tuyến sinh ĐHCQ 2023 – Phòng HUB Srudio – 56 HD

Làm việc tại văn phòng
Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc Làm việc tại văn phòng  – 8:30 Hội nghị CB chủ chốt CĐCS về công tác nhân sự tham gia đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 – Hội trường 36 TTĐ

 

Làm việc tại văn phòng  09:45 Hôi nghị về công tác cán bộ – Hội trường 36 TTĐ

–  10:30 Hội nghị triển khai các chủ trương của Trường tháng 4/2023 – Hội trường 36 TTĐ

 

Làm việc tại văn phòng
Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2023
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga