Tuần từ 26/9/2022 đến 30/09/2022

STT Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc

Ngày 26/9/2022 Ngày 27/9/2022 Ngày 28/9/2022 Ngày 29/9/2022 Ngày 30/9/2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc Làm việc tại văn phòng

 

Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng

 

Làm việc tại văn phòng

Làm việc tại văn phòng

2 Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng
3 Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở Q1
4 Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
5 Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
6 Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2022
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga