Tuần 4 từ 22/01/2024 đến 26/01/2024

Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc
Ngày 22/01/2024 Ngày 23/01/2024 Ngày 24/01/2024 Ngày 25/01/2024 Ngày 26/01/2024
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng 08:00 Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2022- 2023 – HT 10.01 56 HD Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng
Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng Làm việc tại văn phòng
Nhan Kim Anh Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga