I. LỊCH THI DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2022

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 1 15, 16
2 Tháng 2 19, 20
3 Tháng 3 12, 13
4 Tháng 4 02, 03 & 23, 24
5 Tháng 5 14, 15
6 Tháng 6 04, 05 & 18, 19
7 Tháng 7 09, 10 & 30, 31
8 Tháng 8 13, 14 & 30, 31
9 Tháng 9 17, 18 & 30
10 Tháng 10 01, 02 & 22, 23
11 Tháng 11 12, 13
 12 Tháng 12 03, 04 & 24, 25

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 12/2022

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 23/12/2022 24/12/2022
&
25/12/2022
Tiếng Anh Bậc 2
&
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 16/12/2022 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 25/11/2022 nếu hết chỗ thi)