I. LỊCH THI DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2023

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 1 13, 14, 15
2 Tháng 2 17, 18, 19
3 Tháng 3 03, 04, 05 & 17, 18, 19
4 Tháng 4 31/03, 01, 02 & 13, 14, 15 & 26, 27, 28
5 Tháng 5 19, 20, 21
6 Tháng 6 02, 03, 04 & 16, 17, 18
7 Tháng 7 30/06, 01, 02 & 14, 15, 16 & 28, 29, 30
8 Tháng 8 11, 12, 13 & 25, 26, 27
9 Tháng 9 15, 16, 17 & 28, 29/09
10 Tháng 10 13, 14, 15 & 27, 28, 29
11 Tháng 11 10, 11, 12 & 24, 25, 26
 12 Tháng 12 08, 09, 10 & 22, 23, 24

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 09/2023

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 28/09/2023 29/09/2023
Tiếng Anh Bậc 2
&
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 21/09/2023 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 21/09/2023 nếu hết chỗ thi)