I. LỊCH THI DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM NĂM 2024

STT Tháng Ngày thi dự kiến Ghi chú
1 Tháng 1 05, 06, 07 & 19, 20, 21
2 Tháng 2 01, 02 & 24, 25
3 Tháng 3 08, 09, 10 & 22, 23, 24
4 Tháng 4 05, 06, 07 & 19, 20, 21
5 Tháng 5 10, 11, 12 & 21, 22
6 Tháng 6 31/5, 01, 02 & & 21, 22, 23
7 Tháng 7 05, 06, 07 & 19, 20, 21
8 Tháng 8 02, 03, 04 & 27, 28, 29
9 Tháng 9 06, 07, 08 & 20, 21, 22
10 Tháng 10 04, 05, 06 & 18, 19, 20
11 Tháng 11 01, 02, 03 & 15, 16, 17 & 29, 30/11-01/12
 12 Tháng 12 13, 14, 15& 27, 28, 29

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

2. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 06/2024

 

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 31/05/2024

01/06/2024
&
02/06/2024

Tiếng Anh Bậc 2
&
Tiếng Anh Bậc 3, 4, 5
Ca sáng: 6:45 – 11:30
Ca chiều: 12:45 – 17:30
Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 24/05/2024 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 24/05/2024 nếu hết chỗ thi)