Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tiếng Anh: Center for Training and Ability Assessment Forein Languages Information Technology – HoChiMinh Univeristy of Banking (FLIC – HUB)

     TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ- CÔNG NGHỆ THÔNG TIN tiền thân là Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin học, được thành lập theo quyết định số 380/QĐ-ĐHNH ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng.

 

Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng trong việc quản trị, giám sát hoạt động, quản lý, điều hành về việc tư vấn , đào tạo và đánh giá năng lực ngoại ngữ -công nghệ thông tin trong nước và quốc tế.Trung tâm hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng ban hành và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học của  Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

     – Nhiệm vụ, quyền hạn:

+ Thực hiện kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và đào tạo kiến thức về ngoại ngữ và tin học nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

+ Trung tâm tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo công văn số 468/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM. Thực hiện đúng quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 19/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi, đánh giá năng lực Công nghệ thông tin theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Thực hiện kế hoạch mở lớp bồi dưỡng và đào tạo kiến thức về ngoại ngữ theo chương trình quốc tế như IELTS, TOIEC, TOEFL, FCE và Tin học quốc tế IC3, MOS nhằm đáp ứng nhu cầu của người học.

     – Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học bao gồm:

+ Ban lãnh đạo Trung tâm

   • Giám đốc
   • Phó Giám đốc

+ Các bộ phận trực thuộc bao gồm:

   • Bộ phận Văn phòng
   • Bộ phận Quản lý đào tạo
   • Bộ phận Tuyển sinh và Marketing

Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM 56 Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, Tp.HCM