I. CHỨC NĂNG

          Trung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin (Gọi tắt là FLIC) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc trường Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh và được thành lập theo quyết định số 380/QĐ-ĐHNH ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng

          Trung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin có chức năng tham mưu c giúp việc cho Hội đồng trường, Thường trực Hội đồng trường, Hiệu trưởng trong việc quản trị, giám sát hoạt động, quản lý, điều hành về việc tư vấn , đào tạo và đánh giá năng lực ngoại ngữ -công nghệ thông tin trong nước và quốc tế

          Các hoạt động của Trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hóa, dịch vụ thuận lợi, phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng phong phú và đa dạng của nhiều đối tượng khác nhau

II. NHIỆM VỤ

 1. Thực hiện kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu người học;
 2. Tổ chức và phối hợp với Khoa ngoại ngữ, Khoa Hệ thống thông tin quản lý kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ, tin học của sinh viên, học viên theo phân công của Hiệu trưởng;
 3. Tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo công văn số 468/BGDĐT-QLCL ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 4. Tổ chức thực hiện đào tạo và tổ chức thi, đánh giá năng lực Công nghệ thông tin theo thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cấp chứng chỉ Công nghệ Thông tin cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 5. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục ngoại ngữ TOEIC, TOEFL; IETLS; và Tin học quốc tế IC3, MOS nhằm đáp ứng nhu cầu của người học;
 6. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch.
 7. Cung ứng dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin, thiết kế, cài đặt các chương trình, thiết kế mạng, website; nhận đào tạo và cung ứng nhận lực về công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân.
 8. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 9. Liên kết với các trung tâm, cơ sở ngoại ngữ – tin học khác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin.
 10. Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học công nghệ thông tin.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao