A. TIN HỌC ĐẦU VÀO

CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

     Căn cứ Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

     Căn cứ công văn  số 4755/BGDĐT- GDTX ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM có Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đủ điều kiện đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin.

     Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ/ĐHNH ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ đào tạo và tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và năng cao cho Trung tâm Ngoại ngữ tin học.

     Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT cơ bản dành cho các đối tượng có nhu cầu như sau:

1. Mục tiêu chương trình:

     Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về kỹ thuật số, những công việc có thể thực hiện được bằng máy tính. Người học sẽ trải nghiệm những chương trình phần mềm ứng dụng văn phòng phổ biến để xử lý tài liệu, bảng tính, bài trình chiếu theo tiêu chuẩn thông thường được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp hay trường học. Người học được giới thiệu các khái niệm về Internet và cách thức làm việc trên Internet để giao tiếp, chia sẻ thông tin.

2.  Đối tượng học viên:

     Học viên chưa có kiến thức về tin học; Học viên muốn nắm bắt kỹ năng công nghệ thông tin phục vụ cho việc học tập và và công tác; Sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, các cá nhân khác có nhu cầu.

3. Cấu trúc chương trình

Tên Module

Module 1,2,6 (Mã IU01,02,06) Kiến thức căn bản về sử dụng máy tính và Internet
Module 3 (Mã IU03) Xử lý văn bản cơ bản
Module 4 (Mã IU04) Xử lý bảng tính cơ bản
Module 5 (Mã IU05) Sử dụng trình chiếu cơ bản

4. Nội dung chương trình:

Module1,2,6: (Mã IU01,02,06): Kiến thức căn bản về sử dụng máy tính và Internet

 • Các kiến thức căn bản về máy tính, các kiến thức về cách sử dụng phần cứng máy tính, phần mềm, và hệ điều hành.
 • Các kiến thức khi làm việc trong môi trường Internet hoặc được kết nối mạng, kỹ năng sử dụng các ứng dụng cụ thể như phần mềm thư điện tử, trình duyệt Web, kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin, ứng dụng máy tính và Internet trong công việc và học tập.

Module 3 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

 • Cung cấp các kỹ năng căn bản để tạo và hiệu chỉnh những tài liệu cơ bản, bao gồm thư từ, báo cáo, biểu mẫu, … Người học sẽ thực hành trên hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word.

Module 4 (Mã IU04): Xử lý bảng tính cơ bản

 • Cung cấp các kỹ năng căn bản để làm việc với ứng dụng bảng tính, người học sẽ thực hành trên ứng dụng Microsoft Excel để nhập, định dạng bảng tính và công thức, điều hướng và quản lý bảng tính, sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu và in ấn bảng tính.

Module 5 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

 • Cung cấp các kỹ năng thiết kế, quản lý các bản trình chiếu, người học thực hành trên ứng dụng Microsoft Powerpoint để thiết lập, tạo và chỉnh sửa các slide trình chiếu chứa văn bản, hình ảnh, đồ thị và các đối tượng đa phương tiện, chia sẻ bài trình chiếu đến nhiều phương tiện khác nhau

5.  Kết quả đạt được:

 • Học viên tham dự kỳ thi cuối khóa để được cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT cơ bản.
 • Chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT cơ bản do Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM cấp có giá trị toàn quốc theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. Ban giảng huấn

 • Các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
 • Các giảng viên từ các Trường Đại học danh tiếng khác trong nước.

7. Tài liệu nghiên cứu, học tập:

Giáo trình và bài tập do Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM biên soạn

B. TIN HỌC ĐẦU RA

CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

     Căn cứ Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

     Căn cứ công văn  số 4755/BGDĐT- GDTX ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM có Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đủ điều kiện đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin.

     Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ/ĐHNH ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ đào tạo và tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và năng cao cho Trung tâm Ngoại ngữ tin học.

     Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT nâng cao dành cho các đối tượng có nhu cầu như sau:

1. Mục tiêu chương trình:

     Cung cấp cho người học kỹ năng chuyên sâu trong sử dụng  phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm trình chiếu, phần mềm bảng tính các phần mềm MS Word, MS PowerPoint, MS Excel liên quan đến xử lý các văn bản lớn, phân tích bảng tính dữ liệu phức tạp, và tạo các bài trình chiếu chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu hay làm việc tại doanh nghiệp.

2.  Đối tượng học viên: Học viên đã có chứng chỉ tin học CNTT cơ bản

3. Cấu trúc chương trình:

Tên Module
Module 7 (Mã IU07) Xử lý văn bản nâng cao
Module 8 (Mã IU08) Sử dụng bảng tính nâng cao
Module 9 (Mã IU09) Sử dụng trình chiếu nâng cao

4. Nội dung chương trình:

     Module 7 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao

     Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng nâng cao để hiệu chỉnh những tài liệu, bao gồm thư từ, báo cáo, biểu mẫu, … Người học sẽ thực hành trên hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word để định dạng văn bản, bảng biểu, thiết lập các tham chiếu và liên kết, mục lục, kết nối dữ liệu; trộn thư và quản lý truy cập, các phiên bảo tài liệu.

     Module 8 (Mã IU08):Sử dụng bảng tính nâng cao

     Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng để làm việc với ứng dụng bảng tính, người học sẽ thực hành trên ứng dụng Microsoft Excel để xây dựng các công thức, hàm phức tạp, nhiều mức, các tham chiếu hỗn hợp, định dạng đồ thị, các công cụ phân tích dữ liệu trong bảng tính, nạp và trích xuất dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu khác, định dạng dữ liệu có điều kiện, sắp xếp và trích lọc dữ liệu điều kiện nâng cao.

     Module 9 (Mã IU09):Sử dụng trình chiếu nâng cao

     Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng cao để thiết kế, quản lý các bản trình chiếu, người học thực hành trên ứng dụng Microsoft Powerpoint để thiết lập, chỉnh sửa các slide trình chiếu chứa văn bản, xử lý các đối tượng hình ảnh, đồ họa, đồ thị và nhúng các đối tượng đa phương tiện, chia sẻ bài trình chiếu đến nhiều phương tiện khác nhau, quản lý bài trình chiếu, xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình trình chiếu.

5.  Kết quả đạt được:

 • Học viên tham dự kỳ thi cuối khóa để được cấp chứng chỉ Tin học kỹ năng ứng dụng CNTT nâng cao.
 • Chứng chỉ Tin học kỹ năng ứng dụng CNTT nâng cao  do Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM cấp có giá trị toàn quốc theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. Ban giảng huấn:

 • Các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
 • Các giảng viên từ các Trường Đại học danh tiếng trong nước khác.

7. Tài liệu nghiên cứu, học tập:

 • Giáo trình và bài tập do Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM biên soạn


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM 56 Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, Tp.HCM