Tuần 12 (từ ngày 15/3/2021 đến ngày 20/3/2021)

Thời gian, địa điểm Nội dung Thành phần Ghi chú
 

Thứ 2
15/03/2021

 

39 Hàm Nghi, Quận 1 Làm việc tại Văn phòng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

Thứ 3
16/01/2021

39 Hàm Nghi, Quận 1

Làm việc tại Văn phòng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

 

 

 

Thứ 4
17/03/2021

56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức Làm việc tại Văn phòng

 Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc

 
39 Hàm Nghi, Quận 1 Làm việc tại Văn phòng

Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

 Thứ 5
18/03/2021

13:30 – Hội trường 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác quy hoạch cán bộ

 1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

15:30 – Hội trường 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng về công tác quy hoạch cán bộ

Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc

 

 

Thứ 6
19/03/2021

39 Hàm Nghi, Quận 1

Làm việc tại Văn phòng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

Thứ 7
20/03/2021

8:00 – Hội trường 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1

Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Đảng

1. Nguyễn Thị Ngọc Nga
Giám đốc
2. Lê Thị Phượng Liên
Phó Giám đốc

 

 

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2021
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga