Tuần từ 07/3/2022 đến 11/3/2022

 

STT Họ và tên Chức vụ Hình thức làm việc
Ngày 07/3/2022 Ngày 08/3/2022 Ngày 09/3/2022 Ngày 10/3/2022 Ngày 11/3/2022
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc Online tại nhà Online tại nhà Online tại nhà Online tại nhà Online tại nhà
2 Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc Online tại nhà Online tại nhà Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Nghỉ phép
3 Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Online tại nhà Online tại nhà Online tại nhà Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
4 Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
5 Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Online tại nhà Online tại nhà Online tại nhà Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
6 Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2022
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga