46-Thông báo về việc chiêu sinh các lớp tiếng Anh và Tin học đạt chuẩn đầu vào và đầu ra dành cho sinh viên chính quy Chất lượng cao khoá 9 BUH – Khoá tháng 10&11/2021


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM