Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án Đề án tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy vi tính phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy từ năm 2023 theo Quyết định số 138/QĐ-ĐHNH.

Ngày 02 tháng 02 năm 2023, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Quyết định số 139/QĐ-ĐHNH ban hành Quy chế thi đánh giá đầu vào đại học trên máy vi tính phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh đại học của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh