LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TUYỂN SINH ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM (HUB.SA)

 

STT NGÀY THI THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NGÀY MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ GHI CHÚ
1 08, 09/04/2023 10/03/2023 – 26/03/2023 09/03/2023 Hết thời hạn đăng ký
2 16/04/2023 27/03/2023 – 06/04/2023 27/03/2023 Hết thời hạn đăng ký
3 22, 23/04/2023 07/04/2023 – 14/04/2023 07/04/2023 Hết thời hạn đăng ký
4 06, 07/05/2023 16/04/2023 – 26/04/2023 16/04/2023 Hết thời hạn đăng ký
5 13, 14/05/2023 27/04/2023 – 09/05/2023 27/04/2023 Hết thời hạn đăng ký
6 21/05/2023 10/05/2023 – 16/05/2023 10/05/2023 Hết thời hạn đăng ký

 

Thí sinh được đăng ký thi nhiều môn thi và nhiều lần thi trong năm.

– Kết quả thi của năm nào sẽ chỉ sử dụng để tuyển sinh cho năm đó.