Lịch thi dự kiến tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao năm 2024

I. LỊCH THI DỰ KIẾN TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO NĂM 2024

STT Tháng Ngày thi dự kiến Thời hạn đăng ký
1 Tháng 1 20 & 21/01/2024 Ngày 11/01/2024
2 Tháng 3
23 & 24/03/2024 Ngày 18/03/2024
3 Tháng 4
20 & 21/04/2024 Ngày 12/04/2024
4 Tháng 5 11 &12/05/2024 Ngày 02/05/2024
5 Tháng 6 01& 02/06/2024 Ngày 23/05/2024
6 Tháng 7 20 & 21/07/2024 Ngày 11/07/2024
7 Tháng 8 17 & 18/08/2024 Ngày 08/08/2024
8 Tháng 9 21 & 22/09/2024 Ngày 12/09/2024
9 Tháng 10 19 & 20/10/2024 Ngày 10/10/2024
10 Tháng 11  16 & 17/11/2024 Ngày 07/11/2024
 11 Tháng 12  28 & 29/12/2024 Ngày 19/12/2024

* Ghi chú: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế

II. LỊCH THI CHI TIẾT (sẽ được cập nhật theo tháng)

KỲ THI DỰ KIẾN LỊCH THÁNG 06/2022

STT Ngày thi Cấp độ Thời gian thi Ghi chú
1 02/06/2024 CNTT Cơ bản
&
CNTT Nâng cao
Ca 1: 06:45 – 09:30

Ca 2: 09:45 – 12:30

Ca 3: 12:45 – 15:30
Ca 4: 15:45 – 18:30

Thời hạn nhận hồ sơ ĐK thi đến hết 23/5/2024 (Trường sẽ ngưng nhận đăng ký thi trước 23/5/2024 nếu hết chỗ thi)

Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM